Publications (Google Scholar Profile)

Conference Paper

Learning Feasibility to Imitate Demonstrators with Different Dynamics
Zhangjie Cao, Yilun Hao, Mengxi Li, Dorsa Sadigh. Conference on Robot Learning (CoRL), 2021.

Learning from Imperfect Demonstrations from Agents with Varying Dynamics
Zhangjie Cao, Dorsa Sadigh. International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021.

Transfer Reinforcement Learning across Homotopy Classes
Zhangjie Cao*, Minae Kwon*, Dorsa Sadigh. International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021. (* means Equal Contribution)

Reinforcement Learning based Control of Imitative Policies for Near-Accident Driving
Zhangjie Cao*, Erdem Bıyık*, Woodrow Z. Wang, Allan Raventos, Adrien Gaidon, Guy Rosman, Dorsa Sadigh. Robotics: Science and Systems (RSS), 2020. (* means Equal Contribution)

Robust Learning Through Cross-Task Consistency
Amir Zamir, Alexander Sax, Jitendra Malik, Nikhil Cheerla, Rohan Suri, Zhangjie Cao, Leonidas Guibas. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.

Few-Shot Video Classification via Ordered Temporal Alignment
Kaidi Cao, Jingwei Ji*, Zhangjie Cao*, Chien-Yi Chang, Juan Carlos Niebles. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020. (* means Equal Contribution)

Spatiotemporal Relationship Reasoning for Pedestrian Intent Prediction
Bingbin Liu, Ehsan Adeli, Zhangjie Cao, Kuan-Hui Lee, Abhijeet Shenoi, Adrien Gaidon, Juan Carlos Niebles. International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020.

Improving Unsupervised Domain Adaptation with Variational Information Bottleneck
Yuxuan Song, Lantao Yu, Zhangjie Cao, Zhiming Zhou, Jian Shen, Shuo Shao, Weinan Zhang, Yong Yu. European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), 2020.

Adversarial Cross-Domain Action Recognition with Co-Attention
Boxiao Pan*, Zhangjie Cao*, Ehsan Adeli, Juan Carlos Niebles. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020. (* means Equal Contribution)

AlignFlow: Learning from Multiple Domains via Normalizing Flows
Aditya Grover, Christopher Chute, Rui Shu, Zhangjie Cao, Stefano Ermon. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020.

Learning to Transfer Examples for Partial Domain Adaptation
Zhangjie Cao*, Kaichao You*, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019. (* means Equal Contribution)

Separate to Adapt: Open Set Domain Adaptation via Progressive Separation
Hong Liu*, Zhangjie Cao*, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019. (* means Equal Contribution)

Universal Domain Adaptation
Kaichao You, Mingsheng Long, Zhangjie Cao, Jianmin Wang, Michael I. Jordan. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

Transferable Curriculum for Weakly-Supervised Domain Adaptation
Yang Shu, Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2019.

Conditional Adversarial Domain Adaptation
Mingsheng Long, Zhangjie Cao, Jianmin Wang, Michael I. Jordan. Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2018.

Partial Adversarial Domain Adaptation
Zhangjie Cao, Lijia Ma, Mingsheng Long, Jianmin Wang. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

Deep Priority Hashing
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu. ACM Multimedia Conference (ACM MM), 2018.

Partial Transfer Learning with Selective Adversarial Networks
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Michael I. Jordan. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

Multi-Adversarial Domain Adaptation
Zhongyi Pei*, Zhangjie Cao*, Mingsheng Long, Jianmin Wang. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018. (* means Equal Contribution)

Transfer Adversarial Hashing for Hamming Space Retrieval
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Chao Huang, Jianmin Wang. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2018.

Learning Multiple Tasks with Multilinear Relationship Networks
Mingsheng Long, Zhangjie Cao, Jianmin Wang, Philip S. Yu. Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.

HashNet: Deep Learning to Hash by Continuation
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu. International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017.

3D Object Classification via Spherical Projections
Zhangjie Cao, Qixing Huang, Ramani Karthik. International Conference on 3D Vision (3DV), 2017.

Transitive Hashing Network for Heterogeneous Multimedia Retrieval
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Qiang Yang. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2017.

Journal

Learning from Imperfect Demonstrations from Agents with Varying Dynamics
Zhangjie Cao, Dorsa Sadigh. IEEE Robotics and Automation Letters (RAL), 2021.

Transfer Reinforcement Learning across Homotopy Classes
Zhangjie Cao*, Minae Kwon*, Dorsa Sadigh. IEEE Robotics and Automation Letters (RAL), 2021. (* means Equal Contribution)

Spatiotemporal Relationship Reasoning for Pedestrian Intent Prediction
Bingbin Liu, Ehsan Adeli, Zhangjie Cao, Kuan-Hui Lee, Abhijeet Shenoi, Adrien Gaidon, Juan Carlos Niebles. IEEE Robotics and Automation Letters (RAL), 2020.

Transferable Representation Learning with Deep Adaptation Networks
Mingsheng Long, Yue Cao, Zhangjie Cao, Jianmin Wang, Han Zhu, Michael I. Jordan. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2018.

Workshop

AlignFlow: Auto cycle-consistent domain translations via normalizing flows
Aditya Grover, Christopher Chute, Rui Shu, Zhangjie Cao, Stefano Ermon. ICLR 2019 Workshop DeepGenStruct.